Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Son Güncellenme Tarihi: 22/08/2022

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, kişisel verileriniz; Kanun kapsamında veri sorumlusu ve GDPR kapsamında veri kontrolörü olarak Maki Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Maki” veya “Şirket”) koruması altındadır. Şirket, Kanun ve GDPR çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin amacı; (i) Şirket tarafından yönetilmekte olan “https:\\www.makifilo.com uzantılı internet sitesinin (“İnternet Sitesi”), üyelik oluşturma, satın alma, iletişim formu gönderme ve benzeri işlemler ile İnternet Sitesi’nin tarafınızca kullanımı esnasında ve (ii) Maki’nin e-mail adresi ve Linkedin sosyal medya hesabı (birlikte “İletişim Kanalları” olarak anılacaktır) üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz ve bu doğrultuda tarafınıza hizmet sunulması esnasında elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun ve GDPR kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve İnternet Sitesi ile İletişim Kanalları’nın kullanımı ve Şirket’in sunmuş olduğu hizmetlerin alınması kapsamında Şirket tarafından toplanan ve/veya kullanıcıların kendileri tarafından sağlanan kişisel verilerin ne şekilde, hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle toplandığı, üçüncü kişilere aktarımı, Kanun ve GDPR kapsamında veri sahiplerinin hakları konularında aydınlatma yapılmasıdır.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni, Maki tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Maki, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin “https:\\www.makifilo.com” adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kurumsal filo kiralama sektöründe hizmet vermekte olup, Internet Sitesi üzerinden satış teklifi alınmasına, satış sonrası destek hizmetleri talep edilmesine (7/24 Acil Çağrı, Lastik Talebi ve Servis Talebi) ve genel olarak Şirketimiz ile iletişime geçilmesine olanak sağlamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin “Veri Kategorileri ve Veri Türleri” başlıklı 3. bölümünde belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde ve GDPR’ın 6/1 b, c, d, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak Şirket ile kuracağınız ilişki ve Şirket tarafından tedarik edilecek olan hizmet kapsamında işlenmektedir.

Açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde kişisel verileriniz, sizler tarafından serbest iradeniz ile sunulan açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenecektir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkânına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,

• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

3. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Yukarıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında Şirket tarafından aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi 

Ad-Soyad, Unvan 

İletişim Bilgisi 

E-posta, Telefon / Cep Telefonu 

Lokasyon Bilgisi 

Internet Sitesini kullanan müşterilerden, bulunduğu il bilgisi elde edilir. 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Sistem ve kullanıcı hesap bilgileri (kullanıcı adı, log kayıtları vb.) ile IP adresi bilgileri ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri 

Pazarlama Bilgisi 

İlgili kişiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb. 

Değerlendirme ve Talepleriniz 

Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz değerlendirme ve talep bilgileri. 

page2image43517632 page2image43517056page2image43815424 page2image43815616

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin “Veri Kategorileri ve Veri Türleri” başlıklı 3. bölümünde belirtilen kişisel verileriniz “Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri” başlıklı 2. bölümde sayılan hukuki sebeplere bağlı olarak Şirketimiz ile kuracağınız ilişki ve Şirketimiz tarafından tarafınıza sunulan hizmetler kapsamında aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Filo kiralama talepleriniz kapsamında, filo ihtiyaçlarınızın, rezervasyonlarınızın, kiralamalarınızın gerçekleştirilebilmesi ve bu kapsamda tarafınıza teklifler iletilebilmesi,

 • Gerekli hizmetlerin verilebilmesi amacıyla operasyonel işlemlerin yürütülebilmesi,

 • Kimliğinizin teyit edilmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetim sürecinin yürütülmesi,

 • Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi temin edilmesi,

 • Bilgi teknolojileri altyapılarının oluşturulması ile bilgi güvenliğine ilişkin süreç ve operasyonların yürütülmesi ve denetimi,

 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri deneyiminizin kişiselleştirilmesi ve geliştirilmesi,

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması,

 • İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin tanımlanması,

 • Sahteciliğin ve dolandırıcılığın önlenmesi,

 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik/alışveriş gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,

 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm hizmet geçmişi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi,

  5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, adımıza ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

  Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilir.

  6. Çerez (Cookie) Kullanımı

  Maki Filo olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanıyoruz. Bu teknolojilerin kullanımı başta Kanun olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilir.

  Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için “https://makifilo.com” adresinde bulunan Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

  7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Haklarınız

  Kanun’un 11. maddesi ve GDPR’ın 15 ila 21. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

  edilmesini isteme,

 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı iletişime geçebilirsiniz.

GDPR Kapsamındaki İlgili Kişiler İçin Ek Bilgi

Kişisel verilerinizin GDPR kapsamında olması durumunda (yani, Avrupa Ekonomik Alanında bir kişiyseniz); Şirket’ten, kişisel verilerinize erişim ve düzeltme talep etme hakkının yanı sıra eğer uygulanabilirse veri taşınabilirliği veya kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulması veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. İşlemenin durdurulması veya silinmesi yalnızca kişisel verilerin işlenmesi, rıza veya meşru menfaat üzerine temellendiriliyorsa olasıdır.

Eğer kişisel veri işleme açık rızanıza dayanıyorsa, rızanızı herhangi bir zamanda; bununla birlikte, geri çekilmesinden önce rızaya dayalı işlemenin meşruluğunu etkilemeksizin; geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanızı geri çekme hakkını kullanmak üzere; aşağıda belirlenen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Eğer Şirket’in kişisel veri işlemesinin GDPR’a uygun düşmediği izlenimindeyseniz; sorumlu düzenleyici makam nezdinde bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Unvanı: Maki Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş
E-posta Adresi: [email protected]
İnternet Sitesi: makifilo.com/
Mersis No: 0611-0636-2230-0011
Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. K Binası No:3/1 Beykoz/İstanbul